Diccionario Quechua – Español – Quechua

quizá. adv. Icha, ichas, ichapas, paqta.

Pe.Anc: awoki, awku. Pe.Aya: ichash. Pe.Caj: paqtaraq. Pe.Jun: apiki, icha.

R

R, r. Alfabeto. Vigésima primera letra del abecedario y décimo séptima de sus consonantes. Su nombre es «ere».

rabia. s. Med. Alqo onqoy. Enfermedad producida por un virus filtrable, neurótrofo común al hombre y ciertos animales (perro, gato, lobo), se trasmite por la saliva del animal enfermo. rabo. s. Chupa. || Artificial: chupaka.

rabona. adj. Warina. Obs. llámase así a la amante de los soldados; es recomendable no usar este término porque es sumamente ofensivo para las damas. rabuno,–na. adj. Chupasapa. Arg:

chupalu, chupilco, chupalla.

racimo. s. K’intu. ración de coca. s. Achura. racional. adj. Yuyayniyoq. radicar. v. Tiyay. raíz. s. Bot. Saphi. rajado,–da. adj. Raqra. rajador,–ra. adj. Ch’eqtaq. rajar. v. Ch’eqtay.

rajarse. v. Raqrakuy, ch’eqtakuy. Pe.Anc: tseqay. Pe.Jun: putrqay. rallar. v. Thupay ralo. adj. Seqwe, q’alti. rama. s. Bot. K’allma. ramada. s. Ch’uklla, apaki.

ramera. adj. Q’eta, panpa warmi Pe.Aya: waricha. Ec: waricha.

ramificarse. v. T’aqakuy, p’alqay k’allmachakuy, yuriy. Pe.Aya: palljay. ramillete. s. K’intu, t’ika k’intu.

rana. s. Zool. (telmatobiu marmoratus y culeus, familia leptodactylidae). K’ayra. Pe.Aya: kayra. Pe.Pun: qele. || Gastrotheca marsupiata, testudinea, cohoai, excubitor). ch’eqlla.

ranura. s. Q’asa. ranurar. v. Q’asay, k’iñay.

rapacejo fleco. s. Ch’ichilla, ch’ichi, miku. rápidamente. adv. Usqhay usqhaylla, phawaylla; p’itaylla.

rápido. adv. Usqhay. Pe.Anc: raslla, raskaylla, wayrulla. Pe.Caj: otqa.

Pe.Jun: raslla. Pe.S.Mar: utka, utkata.

Bol: utqhay.

raposa. s. Zool. Muka, unkaka, q’arachupa. Mono del phis peruviana y marsupialis; familia didelphidae.

sinón: comadreja. raquítico,–ca. adj. Tullu, choqchi, q’awti. rasgadura. s. Qhasu, llik’i. Bol: lliki.

rasgar. v. Raskhay, hallp’iy, hasp’iy. || tela: qhasuy.

rasguñar. v. Raskay, hallp’iy, hasp’iy.

Arg: silluy.

rasguño. s. Raskha, racha, hallp’i. raspable. adj. Thupakuq, thupana. raspado,–da. adj. Thupasqa. raspador. v. Thupaq.

raspar. v. Qhetuy, thupay. Pe.Aya: sikay.

Pe.Jun: shikay. Pe.S.Mar: aspiy. rasparse. v. Thupakuy.

rastrear. v. Yupichay, yupipay, yupinay, yupi qatipay. rasurado,–da. adj. Mumisqa, khuslusqa. rasurador. s. Mumina, khusluq. rasurar. v. Mumikuy, khusluy.

rata. s. Zool. (rattus linneo). Hatun huk’ucha. ratania. s. Bot. (krameria weberbauri Uldr). Map’ato, pacha lloq’e.

ratón. s. Zool. (musculus linneo).

Huk’ucha. Arg: ukucha. Bol: juk’ucha.

Ec: hukucha.

ratoneado,–da. adj. Huk’uchasqa.

rayo. s. Meteor. Hillap’a, illapa || Del sol: intiq wach’in. raza. s. sana.

razonar. v. Yuyayuy, yuyaykuy, hamut’ay. reajustar. v. Mat’ipay.

realizable. adj. Ruranalla, ruwanalla. reaumentar. v. Yapapay.

rebajar. v. Econ. Urayachiy, chaninta mañakuy. rebaño. s. T’aqa. rebalsar. v. Phoqchiy, poqchiy. rebanada. s. Q’alla. Bol: q’allu.

rebanar. v. Q’allu. rebelarse. v. Ankallikuy. rebelde. adj. Ankalli. rebosante. adj. Lleqma. rebosar. v. Lleqmay. rebrotar. v. Wiñapay.

rebuscador,–ra. adj. K’uskiq, t’aqwiq, maskakuq. rebuscar. v. T’aqwey, k’uskiy, maskay, maskakuy.

rebuscarse. v. Taqwikuy, maskhapakuy, k’uskikuy. rebuscón,–na. adj. K’uski, t’aqwi. recaer. v. Kunpaykachakuy. recalcar. v. Nipayay, yapayapaniy.

recalentado,–da. adj. Chunya, chunyasqa. recámara. s. P’itita. receloso. adj. Q’oli. recepción. s. Chaski. receptor. s. Chaskiq. rechazar. v. Karunchay, karunchakuy. rechinar. v. K’ichichichiy, ch’ikikikiy.

rechoncho,–cha. adj. Oqocho, wirasapa, sakha. Bol: p’anra, t’iqe, llunp’u. recibir. v. Chaskiy, chaskikuy. recientemente. adv. Chayraq. recio,–cia. adj. Chuchu. || kallpasapa. recipiente. s. Wisina, mak’as. reciprocidad. s. Ayni. reclinadamente. adv. K’achanpamanta.

recogedor,–ra. adj. Hoqariq, pallaq, huñuq.

recoger. v. objetos: Hoqariy. || productos: pallay. recolector,–ra. s. Huñuq. recompensa. s. Ayni qopuy, kutichi. recompensar. v. Ayni qopuy, kutichiy. reconocer. v. Reqsikuy.

recontar. v. Yupapay, yupapayay, yupanchay. Arg: kutis yupay. recordador,–ra. adj. Yuyaq, yuyachiq. recordar. v. Yuyay.

recordable. s. adj. Yuyaqe, yuyana, yuyarina.

recortar. v. Mut’uy, wit’uy, k’utuchiy, kuchuy.

recorte. s. Kuchuykuy, k’utupa, kuchupa. recoser. v. Sirapay.

recostado,–da. adj. K’iraykusqa, kunpayusqa, thallasqa, t’ankaq.

recostar. v. K’iraykuy, kunpayuy,

thallayuy, t’ankay, siriy.

recortarse. v. K’iraykukuy, kunpaykukuy, thallaykukuy, siriykukuy. recreación. s. Samay, hawkay. recto,–ta. adj. Geom. Siwk.

recuperarse. v. Med. Allinyariy, qhaliyariy.

red. s. Llika, lluku, ch’ipa. redil. s. Hip’ina.

rédito. s. Econ. Neol. Wachay. redondear. v. Muyuyachiy.

redondo,–da. adj. Geom. Suntur, muyu, llump’u.

reducidor–da. adj. Q’enti, k’iski, k’itku. reducidor,–ra. adj. s. Q’entichiq, k’iskichiq, k’itkuchiq, tinkuyachiq, huch’uyachiq.

reducir. v. de espacio: K’iskichiy, k’itkuchiy. || De tamaño: q’entichiy, tinkuyachiy, huch’uyachiy.

reducirse. v. Q’entikuy, k’iskikuy, k’itkukuy. reelegir. v. Ch’ikllupay. reembarrar. v. Llut’apay. reemplazo. s. Ranti. reenjuagar. v. Ch’uyapay. reenvolver. v. K’uyupay. reescarbar. v. Hasp’ipay, qhellapay.

refinado,–da. adj. fig. Ch’utillo, ch’uti.

Pe.Jun: ñutku. reflexionar. v. Fil. Hamut’ay. refresco. s. Ch’akipa.

refrigerador,–ra. s. Chirichiq, chiriyachiq. refrigerio. s. Hayachiku, ch’akipa. refugio. s. Qespina. Ec: kishpina. refulgir. v. Pinchiy, pinchiyay.

refunfuñar. v. Rimapakuy, thutupakuy.

Bol: thutuy. refunfuño. s. Thutupa. regadera. s. Agr. Ch’aqchuna.

regado,–da. adj. Qarpasqa. Pe.Aya:

jarpasja. Pe.S.Mar: karpaska. regadora. s. Qarpana. regalar. v. Suñay. reganón,–na. adj. Anyapu.

regar. v. Qarpay. Ec: parkuna. Pe.Aya:

parjuy. || Plantas tiernas: mallmay.

regazo. s. Oqllana, meqlla. Pe.Caj: millka. Pe.Jun: uqllay, uqllallay. Ec: oqllana. Bol: mijlla.

región. s. Geog. Suyu. Regiones inkas: || Antisuyu: oriente, de las panpas selváticas. || qollasuyu: región de la planicie qolla. || qontisuyu: del occidente. || chinchaysuyu: región del

Norte.

regocijo. s. Q’ochu. Pe.Aya: kusi, jochu.

regordete. adj. Oqocho, wirasapa.

Pe.Anc: Huan: wera. Arg: wira. Bol: t’iqe.

regresar. v. Kutiy. || Volver a ir: kutiy. || Regresar, volverá venir: kutimuy.

Obs. evolución: wiñay.

regurgitación. s. Fisiol. Aqtupakuy. Retorno de los alimentos del estómago, o esófago a la boca, en los rumiantes.

rehacer. v. Ruwapay, kutipay. reidor,–ra. adj. Thinti.

rehilete. adj. Thinti, cheqchiq, cheqchi. reilón,–na. adj. Thintiku. reingresar. v. Kutiykuy.

reír. v. Asiy. reírse. v. Asikuy. reiterador,–ra. adj. Nipayaq. rejuvenecer. adj. Waynayay. relamer. v. Llunk’upay. relampaguear. v. Lliphlliy. relámpago. s. Choqe illa. relatar. v. Lit. Willakuy. relato. s. Willana. relator. s. Willaka. relegar. v. Qhepanchay. relegarse. v. Qhepariy. relevar. v. Mit’ay. relinchar. v. Wihihiy. rellenador,–ra. s. Hunt’apaq, sat’ipaq. Pe.Aya: satipaq. Pe.Jun: huntachiq, winaq. Arg: untachiju. Bol: junt’achij.

relucir. v. Chiphchiy. Arg: k’anchay.

Pe.Aya: Chipipipiy. remador. s. Tuyuq.

remangar. v. Q’allpay. Pe.Aya: taparay. remangarse. v. Q’allpakuy.

remanso. s. P’uyunqo. Pe.Jun: utrku.

Bol: ponqo. remar. v. T’uyuy. remedar. v. Yachapayay. remedo. s. Yachapaya.

remedón,–na. adj. Yachapayaq, yachaphuku. rememorar. v. Yuyapay. remendado,–da. adj. Ratapasqa. Pe. Jun: tankash.

remendador,–ra. adj. Ratapaq. remendar. v. Ratapay. remesa. s. Suchi. remesar. v. Suchiy. remiendo. s. Ratapa. Bol: rachapa. remitente. adj. Apachiq, apachiku. remitir. v. Apachiy. remo. s. T’uyu. remojable. s. Chulluchina. remojador. s. Chulluchiq. remojar. v. Chulluy, chulluchiy. Pe.Anc: tullpuy. Pe.Aya: nuyuchiy. Pe.Jun:

chapuy, pushtachiy. Bol: hoqochiy.

remojarse. v. Chulluchikuy, apiyachikuy, ch’aranchay, ch’aranyay. remojo. s. Chullu. remoler. v. Kutapay. remolido. s. Kutapa.

remover. v. Qachiy, qaywiy. Pe.Aya: jaywiy. Ec: kaywina. renacuajo. s. Zool. Hoq’oyllu. Pe.An. choqya, ultu. Pe.Aya: oqollu. Pe.Caj: ultu, kulkul. Arg: hokuyllu. Bol: huq’oyllu.

rencoroso,–sa. adj. Cheqnipakuq, cheqnikuq. fig. k’araq sonqo. Pe.Aya: cheqniku, chenipaku. Arg: chejney. rendija. s. K’aktu, k’atki. rendir. s. Willkay.

renguear. v. Wist’uy, hank’ay, uytuy. renovarse. v. Mosoqyay. reñir. v. Phiñakuy.

reojear. v. Q’ensuy. Pe.Aya: jewsuy. reojo. s. Q’ensu.

repajar. v. Sat’ipay. Arreglar la paja de los techos. repaje. s. Sat’ipa. repartirse. v. Taqanakuy. repasar. v. Kutipay. repatear. v. Hayt’apay. repegar. v. K’askapay. repelar. v. Khusluy, kuchuy, rutuy.

repetidamente. adv. Yapa yapa, kuti kuti, sapa kutin.

repintarrajear. v. Llonqhepay, llusipay, llunch’ipay. repisa. s. churana. Pe.Anc: Pe.Jun: patak. reponer. v. Churapuy. Arg: kutis, churay.

reprender. v. Phiñay, phiñakuy. Pe Aya: piñay. Ec: pinana. represa. s. Qocha. reprochar. v. Kutipakuy. reproducción. s. Biol. Mira. reproducir. v. Miray. reproductor,–ra. adj. Zool. Miracheq.

reptil. s. Zool. Mach’aqway, amaru, mach’aqwa, mach’awara. Pe.Aya: machaway. Bol: machaqwa. Ec:

machaway. repugnar. v. Millapakuy. repugnante. adj. Millay. resbaladizo,–za. adj. Lluskha, llusk’a. resbalador,–ra. s. Lluskhaq, llusk’aq. resbalar. v. Suskhay, llusk’ay. resecado,–da. adj. Ch’arkisqa. Bol: phara.

resecar. v. K’irkuy, chuchuy, ch’akiykuy, ch’olqeyay. Bol: pharararay. resecarse. v. Ch’oqroy, ch’oqroyay. reseco,–ca. adj. K’irku, chuchu, ch’olqe. resentido,–da. adj. Sintisqa. resentirse. v. Sintikuy. reservar. v. Waqaychay.

resfriarse. s. Med. Chirichikuy. Estado morboso debido a la exposición del frío o humedad, asociado con catarro.

Ec: chiri unguy.

residir. v. Tiyay. Pe.Aya: yachay.

residuo. s. Puchu, puchuq, usupa. Bol: puchu. resistente. adj. Seq’a. resoldar. v. Chapipay. resollar. v. Samapakuy. respetable. adj. Hayninqa. respetar. v. Hayninqay. respiración. s. Fisiol. Samay.

respirar. v. Samariy. Absorver aire los seres vivos.

resplandeciente. adj. Ch’ak, ch’ak nishaq. Pe.Aya: kanchariq.

resplandor. s. Illapa, qoyllu. Bol: lliphiy, sithuy. responder. v. Kutichiy.

respondón,–na. adj. Rimapakuq, kutipakuq. Pe.Aya: rimapakuq. responsabilidad. adj. Manu kay. responsabilizarse. v. Kamachakuy. responsable. s. Manu kaq. respuesta. adv. Kutichiku. restituir. v. Kutichipuy, qopuy. restregar. v. Khikuy, khituy. restregarse. v. Khikukuy, khitukuy. resumergir. v. Challpupay, chapupay. retazo. s. Wikha. retener. v. Qhepachiy. retozar. v. Chutapayay. retirar. v. Ayqechiy, suchurichiy. retirarse. v. Anchhuy.

retoñar. s. Bot. Ch’ichiy. Pe.Aya: chichimuy. Pe.Caj: qetryay. Pe.Jun: chillkiy. retorcer. v. Q’ewepay. Pe.Aya: jewepay. retorcido,–da. adj. Q’ewe q’ewe. retornante. adj. Kutiq. retornar. v. Kutipuy. retoño. s. Bot. Willina, ch’ichi.

retrasar. v. Unaykuy. Arg: unay, unanay, unayachiy. retrenzar. v. Sinp’apay.

reumatismo. s. Med. tullu nanay onqoy. reunión. s. Huñunakuy. reunir. v. Tantay, huñuy. revecero,–ra. adj. fig. Iskay uya. revelador. s. Rikuchikuq. revelar. v. Willay, willapuy, rikuchiy. Pe.Jun: willay, willakuy. Pe.S.Mar:

malisyachiy. Bol: mastaray. revelarse. v. Rikhurikuy. revender. v. Rantipay. reventa. s. Rantipa. reventar. v. Phatay. Pe.Aya: t’aqyachiy.

Pe.Jun: patrayay. Pe.S. Mar: pachyay.

reverberar. v. Chipipipiy, lliphipipiy.

Arg: kanchay. Bol: sansay. reverbero. s. Chiphchi. reverdecer. v. Llanllariy. revés. s. T’ikra, t’ikranpa. revolcarse. v. Qhospay. revoltijo. s. Mich’upa. rezumar. v. Ch’illchiy, ch’uray.

riego. s. Agr. Qharpa. Ec: parku. Pe.Aya: parju. rincón. s. K’uchu.

riñón. s. Anat. Rurun, wasa rurun. río. s. Mayu. risa. s. Asi.

risueño. adj. Asi asi, cheqchi, thinti.

rito. s. Aknana.

rival. s. Awqa. Pe.Aya: awja. robado,–da. adj. Suwasqa. robar. v. Suway.

rociado,–da. adj. Ch’aqchusqa, ch’allasqa. rociadura. s. Ch’aqchu. rociar. v. Ch’aqchuy, ch’allay.

rocío. s. Chhulla, sulla. Pe.Anc: shullyas, shulla. Pe.Aya: sulla. Pe.Caj: sullay.

Pe.S.Mar: sullma. rodadero. s. Suchuna. rodar. v. Suchuy. rodear. v. Muyupayay. rodeo. s. Tuma.

rodilla. s. Anat. Moqo, qonqor. roedor. s. K’utuq, k’uskuq.

roer. v. K’utuy, kutkuy, khankiy, khaskay. Pe.Aya: kachkay. Bol: khashkay. rojo. s. Puka. romadizo. s. Med. Ch’uli, chhulli.

Inflamación de la mucosa nasal.

roncar. v. Qhorqoy. Pe.Aya: joriay.

Pe.Jun: halyay. Ec: puriana. ronco,–ca. adj. Ch’aka, chharqa kunka. ronda. s. Folk. Qhaswa. roña. s. Med. Qaracha. ropa. s. P’acha. roquedal. s. Wank’awank’a. rotador,–ra. s. Muyurichiq. rotoso,–sa. adj. Llik’i llik’i. rótula. s. Anat. Moqo tullu, phillullu.

roto,–ta. s. Llik’i. roturación. s. Agri. Yapu, t’aya. roturar. s. Agri. Yapuy, t’ayay.

rubio. adj. P’aqo. rubricar. v. Neol. Seq’ey. rueca. s. Tex. Puska, phillillu. Sinón: phiruru. rueda. s. T’inkullpa. rugoso,–sa. adj. Qawi, ch’awi. Pe.Aya: chinpu. Pe.Jun: kushullu. Pe.S.Mar: sipuchu. ruido. v. Chanrararay.

ruin. adj. Aqoy. Pe.Aya: akuy, akuylla.

Ec: hakuy.

ruiseñor. s. Zool. (troglodytes aedon audax Tsch). Ch’eqollo. Pe.Aya: cheqollo. Pe.Jun: almispishin. Ec: chikullo. ruma. s. Pirwa. rumia. s. Kutirpa. Pe.Aya: qhana. rumiante. s. Zool. Khastuq, kutiripaq. rumiar. v. Khastuy, kutiripay. rústico,–ca. adj. Wakachu.

S

  1. s. Vigésima segunda letra del abecedario y décima octava de sus consonantes. Su nombre es «ese» y representa un sonido fricativo sordo que entre muchas variedades de pronunciación tiene dos principales: la primera es ápico alveolar y domina en la mayor parte de España; la segunda es predorsal con salida del aire por los dientes, y es más usual de las regiones meridionales de España y en Hispanoamérica. (R.A.E.)

sábado. s. Calend. K’uychichaw, k’uychichay, p’unchay. sábana. s. Llanp’una.

sabañón. s. Med. Tanapa. Placa violácea que se desarrolla bajo la acción del frío, en las manos, pies y orejas. sabedor,–ra. adj. Yachaq. saber. v. Yachay. sabiduría. s. Yacha. Arg: yachay.

sabio,–bia. adj. Yachayniyoq, hamut’aru, yuyayniyoq. sabor. s. Q’apay. sabroso,–sa. adj. Sumaq.

sacar. v. Horqoy, horqomuy, sik’iy, wisiy, hapht’ay. Pe.Aya: orquy. Pe.Anc: altay, wititisiy. Pe.Caj: sorqoy.

Pe.Jun: hulquy, sulquy. V. Extraer.

sacerdote. s. Neol. Yaya. Pe.Caj: amitu.

Pe.S.Mar: tatakura. sachavaca. s. Zool. Tapiri. saciado,–da. adj. Saksasqa. saciarse. s. Saksay.

sacre. s. (polyborus chima). Alqamari, qeqenqa, qoriqenqe. Pe.Aya: aljamari.

Arg: karanchu. Bol: allqamari. Ec: allkamari. sacrificar. v. Arpay. sacrificio. s. Arpa. sacro. s. Anat. Siki tullu. sacudible. s. Chhaphchikuq.

sacudidor,–ra. adj. Chhaphchiq. Arg: chaprej. sacudimiento. s. Chhaphchi. Arg:

chaprey, chaprekuy. Bol: chhacha.

sacudir. v. Chhaphchiy. Pe.Jun: taksiy. || Violentamente: thatay. sacudirse. v. Chhaphchikuy. sagrado,–da. adj. Waka, willka. sahumerio. adj. Q’osñiq. salirse. v. Lloqsipuy. sajino. s. Zool. Sintiru.

sal. s. Quim. Kachi. || Sal gema (en piedra): warwa, p’aqa kachi. || (En polvo) t’iyu kachi. salchicha. s. Alim. Hallch’inku. salida. s. Lloqsina. || Punku. saliente. adj. Lloqseq.

salinera. s. Geog. Kachichakra, kachiqocha. salir. v. Lloqsiy.

salitre. s. Geol. Qollpa, sisa. saliva. s. Fisiol. Thoqay. salpicar. v. Ch’eqey. Pe.Anc: pillchiy.

Pe.Caj: chispiyakay. Pe.Jun: patrkachiy. salsa. s. Llaqwa. saltamontes. s. Zool. (pedies andanus.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Translate »
A %d blogueros les gusta esto: