Diccionario Quechua – Español – Quechua

ponerse exponerse. v. churakuy, qhawachikuy. || Ponerse el sol: ch’isiyay. || Ponerse el vestido: p’achakuy. || Ponerse los pantalones: warakuy. || La manta y envolverse: suk’utakuy, p’istukuy. || Bien con el enemigo: allichanakapuy. poniente. s. Astron. Intiq haykunan.

ponzoña. s. Miyu. ponzoñoso,–sa. adj. Miyuyuq. populoso,–sa. adj. Askha runayoq. poquedad. s. Pisi, aslla.

por causa de. prep. Rayku. Ejem. runa rayku: por causa de la humanidad. || Por dónde: mayninta. || A través de: …nta; …ninta. Ejem. Qosqonta: por el Qosqo. P’isaqninta: por P’isaq. porca lomo de tierra. Agr. Wachu, suka.

porción. s. Wakin. || Gran porción: askha. pordiosear. v. Uskakuy. pordiosero,–ra. s. adj. Uskakuq. porfiadamente. adv. Atipakuywan. porfiado,–da. adj. Atipakuq, kutipakuq. porfiar. v. Atipakuy, kutipakuy. porfiarse. v. Atipanakuy. porongo. s. P’uyñu. || Porongo grande: mak’as. || porongo grande de boca ancha: urpu, maqma. por qué? adj. Imarayku? imananqtin? porquerizo. s. Khuchi michiq.

porra. s. milt. Maqana, chanpi. porrada dar. v. Maqay, chanpiy.

porrazo. s. Maqa, waqta. || Caida: laq’akuy, urmay. portada. s. Arq. Punku. portador,–ra. adj. Apaq, apamuq. portal. s. Arq. Hap’aka. portar llevar. v. Apay. || Traer: apamuy. || Portarse bien: allin kawsay. ||

Portarse mal: mana allin kawsay. portátil. adj. Apanalla, hoqarinalla. porte tamaño. s. Sayay.

portentoso,–sa. adj. Utiypaqkama, musphachinapaq. portero,–ra. s. Punku kamayoq. portillo. s. Q’asa. porvenir. s. Q’aya, hamuq, qhepa hamuq. posada. s. Tanpu, chaskiwasi.

posadero,–ra. Tanpu kamayoq,

qorpachaq, samachiq.

posar hospedarse. v. Chayakuy, samay, samakuy. || Asentarse, habitar: tiyay || Posarse las aves: sayay, tiyay. poseedor,–ra. adj. Hat’alliq, hat’alliqen.

poseer. v. Hat’alliy. poseído,–da. adj. Hat’allisqa.

posesión Jar. Hat’allichiy. || Tomar: hat’allikuy.

posibilidad. s. Kanmanmi. || Posible de ser realizado, fácil: ruranalla, atinalla. || Imposible de ser realizado: sasa, mana auna. || No es posible! manan hinaqa kanamanchu!. Manan atikunmanchu! Manapuni!

positivamente. adv. Cheqanpi, cheqanmanta, sullulmanta.

positivo cierto, efectivo, verdadero. adj.

Cheqaq, sullul.

posma pesado, flemático, cachaza. adj.

Llasa runa. posponer. v. Qhepanchay. pospuesto. adj. Qhepanchasqa. poste. s. Tunu, taima. postema. s. Ch’upu. posterioridad. adv. Mit’aysana. postergar. v. Qhepachiy. posterior. adj. Qhepakaq.

posteriormente. adv. Qhepaman, qhepallta. postigo. s. Huch’uy punku. postilla. s. lleqte, qaracha. postizo,–za. adj. Churasqalla.

postmeridiano. adv. Chawpi p’unchay qhepa. postrado debilitado. adj. Tulluyasqa. sukyaq. || Rendido, humillado:

ullpusqa, ullpuykusqa. postrar. v. Ullpuykachiy, qormachiy. postrarse. v. Ullpuykukuy. postrero. adv. P’uchuka, tukukuy. postulante. s. adj. Manakuq. postular. v. Mañakuy. potable. adj. Ukyana, upyana. potaje. s. Mikhuna. potencia. s. Kallpa. potente. adj. Kallpayoq, atipaq. poyo. s. Pata. || Poyos: pata pata. pozo. s. P’onqo, p’uytu. practicable. adj. Ruranalla, ruwanalla. practicado,–da. s. Yachasqa, ruwasqa. practicante. adj. Yachapakuq, ruwapakuq

practicar. v. Yachapakuy, ruwapakuy. práctico. s. Yachaq, yachay kamayoq. pradera. s. Waylla panpa, waylla. prado. s. Añaypanpa, pawqarpanpa. precaverse. v. Waqaychakuy. precavido,–da. s. Waqaychakuq.

precedente. adj. Ñawpariq, ñawpaqpi kaq. preceder. v. Ñawpariy, ñawpaqpi kay.

precepto. s. Kamachikuy, kamachisqa simi, apusimi. preceptor,–ra. s. Kamachiq.

precio. s. Chani. || Poner precio: chaninchay. || Cosa deprecio: chaniyoq.

precioso,–sa. adj. Sumaq sumaq. yupay chaniyoq. precipicio. s. Qaqa ukhu, sankha.

precipitar, despeñar. v. Qaqapachiy, urmaykachiy, tanqaykuy, wikch’uykuy, wikapay. precipitarse. Urmaykuy.

precisado,–da. adj. Utqachisqa, usqhachisqa.

precisamente. adv. Utqa utqaylla, usqhapuni.

precisar. v. Utqachiy, usqhachis, k’apakchay.

preclaro,–ra. adj. Yupayniyoq, awki.

precoz. adj. Chawcha.

precursor,–ra. s. Ñawpariq, qayllaq. predecir. v. Watuy, watupakuy.

predestinado,–da. adj. Ñawpaqmanta akllasqa. predestinar. v. Ñawpaqmanta akllay.

predilecto,–ta. adj. Khuyasqa, ch’ildlusqa.

pregonar. v. Arariway, waqyaykachay. Pe.Aya: qayaykachay.

pregonero,–ra. adj. s. Arariwaq, waqy aykachakuq.

preguntador,–ra. adj. s. Tapuq. preguntar. v. Tapuy.

preguntón,–na. adj. Tapupakuq, tapuykachaq.

prematuramente. adv. Urilla. prematuro. adj. Uri.

premeditado,–da. adj. Yuyaykusqa. premeditar. v. Yuyaykuy.

premiado. p. Saminchasqa, chaninchasqa. premiador. adj. Saminchaq, chaninchaq. premiar. v. Saminchay, chaninchay. prenda, por deuda. s. Manu ranti. prendador,–ra. s. Manumanta churaq.

prendar dejar prenda. v. Manumanta churay. prendedor,–ra. s. T’ipana, tupu.

prender. v. Tipay. || Arraigarse la planta: saphichakuy. || La vacuna: hap’iy. || Apresar: hap’iy, hatay. || Prender con trampa: toqllay. || La luz: hap’ichiy.

prenderse ataviarse. v. T’ipakuy, ch’antakuy. || Sujetarse: ch’ipapakuy, hap’ipakuy.

prendido ataviado. adj. T’ipasqa, hap’isqa.

preñada. s. Chichu, chhichuyasqa, wiksayoq.

preñez. s. Chichu kay. preparadora. adj. Kamarisqa. preparar. v. Kamariy, ruway. prepararse. v. Kamarikuy.

presa botín. s. Atikamusqa. || Pillaje, robo. Waykasqa. presagiar. v. Watupakuy. presagio. s. Qhencha, watuna. présago,–ga. adj. Watuq, umu. prescindible. adj. Saqena. prescindido,–da. adj. Saqesqa. prescindir. v. Saqey.

presencia. s. Ñawpa, ñawpaqe, qaylla. presenciar. v. Rikuy, qhaway. presentable. adj. Rikuchinalla. presentadora. adj. Rikuchisqa. presentador,–ra. adj. Rikuchiq.

presentar. v. Rikuchiy, qayllachiy. || Unir en amistad: reqsichiy, reqsinachiy. presentarse. v. Reqsichikuy, rikhuriy.

presente regalo, ofrenda: adj. Suña, haywakuy. || Tiempo presente: kuna pacha.

presentir. v. Watupakuy.

preservado,–da. s. adj. Waqaychasqa, waqaychakuq. preservar. v. Waqaychay. preservarse. v. Waqaychakuy. preso,–sa. Hap’isqa. watasqa. prestado pedir. p. Manusqa. prestamista. s. Manuq. prestar. v. Manuy. || Servicios: yanapay. || Servicios en el trabajo: wamay, ruwaysiy. || Tensión: sonqowan uyariy. prestarse. v. Mañakuy. prestatario. s. Manukuq. presteza. s. K’uchikay, usqhay. presto,–ta. adj. K’uchi, usqha. presto. adv. Usqha, usqhaylla, tuylla. presumir. v. Apuykachay. presuntuoso,–sa. s. adj. Apuskachaq.

presurosamente. adv. Phawaylla, usqhaylla, ch’itilla.

presuroso,–sa. adj. Phawaq, usqhaq, ch’iti. pretender. v. Munapayay. pretendido,–da. s. Munapayasqa. pretendiente. adj. Munaqe, munapayaq.

pretérito. adv. Qayna. pretextar. v. Llullakuy, llullarikuy. pretexto. s. Llullakuy, llullarikuy. prevalecer sobresalir. s. adj. Llalliy.

prevaricador,–ra. s. adj. Wakllipuq, wakllichiq.

prevenido,–da. adj. Kamarikuq. prevenir. v. Kamariy. prevenirse. v. Kamarikuy. prever. v. Musikuy.

previamente. adv. Ñawpaqta, ñawpaqtaraq. previo. adj. Ñawpaq. prieto color oscuro. adj. Yana ch’illu. || Apretado: mat’i.

prima del varón. s. Sispa pana. || En segundo grado: kaylla pana. || En tercer grado: karu pana. || Prima de la mujer: sispa ñaña. || En segundo grado: kaylla ñaña. || En tercer grado: karu ñaña.

primavera. s. Cronol. Tarpuy pacha.

primeramente. adv. Ñawpaqta, ñawpaqenta.

primer apócope. adj. Ñawpaq, ñawpaqen. primera vez. adv. Ñawpaq mit’a.

primerizo,–za. adj. Wamaq, maway, miska. primero,–ra. adj. núm.ord. Ñawpaq, ñawpaqen. || excelente: qollanan. || Primera siembra: maway.

primo hermano. Sispa wayqe. || En segundo grado: kaylla wayqe. || En tercer grado: karu wayqe. || Primo de la mujer: sispa tura. || En segundo grado: kaylla tura. || En tercer grado: karu tura.

primogénito,–ta. adj. Phiwi. princesa. s. Ñust’a. principal. s. adj. Apu, qollana, qhapaq. príncipe. s. Inkaq churin awki, awki inka.

principiante,–ta. s. Wamaq, yachakuq, qallariq. principiar. v. Qallariy.

principio. s. Qallariynin. || base, origen: teqse, teqsi.

prisa dar. v. Usqaychay. || A toda prisa: usqhachiy. prisión. s. Watay wasi. privar despojar. v. Qechuy. || Destituir: wikch’uy, lloqsichiy. || prohibir:

hark’ay.

privarse dejar voluntariamente. v.

Saqepuy.

probado,–da. demostrado. adj.

Sut’inchasqa. || Intentado:

yanaykusqa, mallisqa.

probar. v. Surinchay, yanaykuy. malliy. probarse el vestido. v. Tupukuy. probo,–ba. adj. Chanin runa.

procaz. adj. Mamap’enqakuq, mana manchakuq. procedente. adj. Qatikuqnin, lloqsiy, hamuq.

proceder las cosas. v. Qatinakuy. || nacer: lloqsiy, paqarimuy, qallarimuy. procesión. s. Ayma. procreado. adj. Churiyasqa. procrear. v. Churiyay. prodigar gastar. v. Q’aruy. pródigo,–ga. adj. discipador. s. Q’aru.

producir. v. Miray, wachay, kamamuy. || En abundancia. kamamayay, kamallallay. || Movimiento: Thitay.

productivo,–va. adj. Miraq, wachaq, kamaq.

producto. s. Miraynin wachasqan, rurusqan. || Fruto de plantas: ruru. proferido,–da. adj. Rimasqa. proferir. v. Rimay.

profesor,–ra. s. Yachachiq. || Maestro: hamawt’a. profeta. s. Unanchaq. profetizar. v. Unanchay.

prófugo,–ga. adj. s. Chinkaq, chinkakuq,

ayqeq.

profundizar. v. Utkhuyachiy,

ukhuyachiy, suskhuy.

profundo,–da. adj. Utkhu utkhy, ukhu, p’uktu, ritu. Pe.Jun: taqma. profusamente. adv. Askha, ancha askha. progenie. s. Mit’aysanay.

prohibido,–da. adj. Amatasqa, hark’asqa. prohibir. v. Amatay, hark’akuy.

prohijado,–da. adj. Churichakusqa, wawachakusqa. prohijador,–ra. s. adj. Churichakuq, wawachakuq. prójimo,–ma. s. Masi, runamasi.

prolapso. s. Med. Suru. || Rectal: oqoti suruy. || Vaginal: raka suruy.

prolífica. adj. Wawasapa. || Varón: churisapa. proletario,–ria. adj. Wakcha. prolijo. adj. Unaypaq kaq, mana tukukuq.

prolongado,–da. p. Unaychasqa, unayachisqa. prolongar. v. Unachiy. prolongarse. v. Unayapuy. promesa. s. Sullullchay. promiscuo,–cua. adj. Chaqro, chaqo. promulgado,–da. adj. Yachakachisqa. promulgar. v. Yachakachiy. pronosticar. v. Watuy.

prontamente. adv. Utqa utqhay, utqaylla, usqha usqhaylla, ushqaylla. pronunciar. v. Rimay.

propagado,–da. adj. Mirasqa, mirachisqa. propagar. v. Mirachiy. propagarse. v. Miray, mirapuy. propagativo,–va. adj. Miraq, mirachiq. propalado,–da. adj. Willaykachasqa. propalar. v. Willaykachay. propasarse. v. Amichakapuy. propensión. s. Paqarikuq.

propenso,–sa. adj. Paqariyniyoq, paqarisqa sonqo. propiciar. v. Khuyapayachikuy.

propicio,–cia. adj. Allin pacha. || Khuyapayaqe. propietario,–ria. s. Kaqniyoq, kaqeyoq. propinado,–da. adj. Qosqa. propinador,–ra. adj. Qoykuq, qokuq.

propinar. v. Qoykuy. propio,–pia. adj. Kaqe. || Kacha, chaski. prorrogado,–da. adj. Suchuchisqa. prorrogador,–ra. adj. Suchuchiq. prorrogar. v. Suchuchiy. prosapia. s. Saphich’awchu. proscribir desterrar. v. Qarqoy. proscrito,–ta. adj. Qarqosqa. proseguir. v. Qatiy. próstata. s. Anat. Hisp’ay p’uruq ch’añan. prostatitis. s. Med. Hisp’ay p’iti. prosternado,–da. adj. Ullpuykusqa. prosternarse. v. Ullpuykukuy.

prostituta. adj. Purun warmi. || Varón: purun qhari.

protector,–ra. s. adj. Amachaqe, yanapaqe. proteger. v. Amachay, yanapay.

protervo,–va. adj. Hawcha, ati millp’uy sonqoyoq, rumiyasqa sonqoyoq. provecho. s. Allinpaq kaq. proveedor,–ra. adj. T’ituq. proveer. v. T’ituy. proveerse. v. T’itukuy.

providencia. s. Pachakamaqpa t’ituynin, apuq t’ituynin. provincia. s. Suyu, k’iti.

provisión alimentos. Qoqaw, qoqawi, akuya. provocar ira. v. Phiñachiy, kallchapyay.

próximo. s. Hoqkaq hamuq. Ejem. hamuq kuti, q’aya kuti: la próxima vez. proyectado,–da. adj. Musisqa. proyectar. v. Musiy, musikuy. proyectista. s. Musik, musikuq. proyecto,–ta. adj. Musiku, musikusqa. prudencia virtud. s. Hamawt’akay. prudente. adj. Hamawt’akaq.

prueba muestra. s. Mallina, malli, mallichan. prurito. s. Seqseq. púa. s. ñawch’i. púber varón. s. Warma. fam. maqt’a. || Púbera, mujer: warma. fam. p’asña. públicamente. adv. Uyay uyaylla. publicar noticia. v. Mast’ariy.

puchero vianda. s. Tinpu. || Fuente, vasija de barro: ch’amillku. púdico,–ca. adj. llimp’aq. pudor. s. Llunp’aq kay, p’enqakuy.

pudorosamente. adv. llunp’aqlla, p’enqaqoywan. pueblo. s. Llaqta. || Ciudad: llaqta. puente. s. Chaka. || De piedra: rumi chaka. || De cal y piedra: isku chaka. || Colgante: sinp’a chaka. || De madera:

maru chaka. Neol. tabla chaka. puerco. s. Khuchi. || adj. Kuchi: inmoral.

puerta. s. Punku. Ec: pungu. || Falsa: punkura. púgil. s. Saqmaq.

pugilato. v. Saqmanakuy, maqanakuy. pujar. v. Qoqmay. pulcro,–cra. adj. Siklla.

pulcramente. adv. Sikllay sikllay, q’apchiy q’apchiy

pulga. s. Zool. Piki. pulgar. s. Mama ruk’ana. pulgoso,–sa. adj. Pikisapa. pulido,–da. s. Waña, q’apchi, siklla.

pulir alizar. v. Llusk’ayachiy, q’apchiyachiy. pulirse adornarse. v. Q’apchikuy. pulmón. s. Anat. Sorq’an, surq’a. pulmonía. s. Med. Sorq’a onqoy. pulpa. s. Llaqa aycha. pulsera. s. Sipi. pulso. s. Tiktik sirk’a. pululante. adj. Wanwaq, unyaq. pulular abundar. v. Wanway, unyay. pulverizar. v. Nut’uy. puma. s. Zool. Puma. puna. s. Geog. Puna. punta. s. Ñawch’i. puntal. s. Q’emi, q’emina. puntapié dar. s. Hayt’ay.

puntillas andar de. v. Hink’ispa puriy. punzado,–da. adj. T’urpusqa. punzante. adj. T’urpuq. punzar. v. T’urpuy. punzón. s. T’urpuna. puñada. s. Taka. puñado. s. Hapt’ay, poqtuy. puñetazo. s. Saqma. puñetear. v. Saqmay. puño. s. Saqma. pupila. s. Ñawi ruru. purificado,–da. adj. Ch’uyayasqa. purificador,–ra. adj. Ch’uyayachiq. purificar. v. Ch’uyayachiy. || metales: pichay. purificarse. v. Ch’uyachakuy. puro,–ra. adj. Ch’uya. || Casto: llunp’aq.

pureza. s. Llup’a kay.

purpúreo,–rea. adj. color: Sansa puka. purulento,–ta. adj. Q’eyayoq. pus. s. Q’ea. pusilánime. adj. Pisi sonqo, llaklla sonqo.

pusilánimemente. adv. Llakllay llakllaylla. putrefacción. s. Ismu.

putrefacto,–ta. adj. Ismusqa, asnasqa. pútrido,–da. adj. Ismuq.

Q

Q, q. Vigésima letra del abecedario y décimo sexta de sus consonantes. Su nombre es «cu» y representa el mismo sonido de la «c». En vocablos españoles se usa solamente ante la «u» que no suena. qué agradable! interj. Achalaw!.

qué bonito! qué lindo!. ínter. Ananaw!, achalaw! quebrada. s. Geog. Wayq’o.

quebradizo,–za. adj. P’akikuq, chhallukuq. quebrado,–da. adj. P’aki, p’akisqa. quebrador,–ra. adj. P’akiq, chhalluq. quebrar. v. P’akiy. Pe.Aya: kallpiy. qué calor! interj. Akhakaw! quedar. v. Qhepay. Pe.Aya: jepay. quedarse. v. Qhepakuy.

qué dolor! interj. Ananaw! qué fastidio!

interj. Ayk!, ik!, uk!,

qué feo! Interj. Atataw! qué frío! interj. Alalaw!

qué hermoso! interj. Añañaw! Ima munay! queja. s. Nanachiku. quejarse. v. Nanachikuy. qué lástima! interj. Akakallaw! quemable. adj. Ruphaq. quemado,–da. adj. Ruphasqa, kanasqa. Pe.Caj: rupashqa. Pe.Jun: lupaq. Bol:

ruphasqa. quemante. adj. Rupha, ruphashaq.

quemar. v. Ruphachiy, kanay. || ruphay.Pe.Anc: rapakay. Pe.Jun:

lupachikuy. || Tener fiebre: ruphariy. qué miedo! interj. Atakaw!. qué peligro! interj. Achachaw!. qué pena! interj. Akakallaw!. quena. s. Mús. Qena. qué picante! interj. Haw!

querer. amar, desear, voluntad. v.

Munay. qué rico! qué sabroso! interj. Añañaw!. querido. adj. Munasqa, muñakusqa.

Quiaca. s. Geog. Kiaka. Distrito de la provincia de Sandia, Puno, Perú. ¿quién? pron. pi? || quiénes? pikuna? quieto,–ta. adj. Qasi. quietud. s. Qasi kay. quijada. s. Anat. K’aki. quinua. s. Bot. (chenopodium quinoa).

Kinua.

quitar. v. Qochiy, qechuy. || la pepa: rurunay. || las pepas del rocoto: chirannay. quite. s. laq’ochi. Quito. s. Capital de la república de

Ecuador, fundada por el Inka Wayna Qhapaq. La segunda fundación fue realizada por los españoles el 6 de diciembre de 1534, con el nombre de San Francisco de Quito.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Translate »
A %d blogueros les gusta esto: